Στόχοι του Συνεδρίου

Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα αποτελούν ψηφιακά συστήματα χωρικής διαφοροποίησης, που σήμερα σε συνδυασμό με την αλματώδη εξέλιξη των νέων τεχνολογιών για τη συλλογή δεδομένων (UAV-drones, ψηφιακές κάμερες, αισθητήρες, κ.α)  και τη μετάδοσή τους μέσω τεχνολογιών ΙοT (Internet of things) και την προβολή τους  μέσω διαδικτύου, δίνουν σημαντική ώθηση στην επίλυση και αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων της Ελληνικής Γεωργίας και της αειφορίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Η ΕΜΓΠΣ πραγματοποιώντας συνέδρια, ειδικές ημερίδες – συναντήσεις , εκπαιδευτικά σεμινάρια, συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα και υλοποιώντας ένα σπονδυλωτό πρόγραμμα εκπόνησης ερευνητικών εργασιών στα πλαίσια της μεταπτυχιακής κατεύθυνσης «Γεωπληροφορική και Χωρική Ανάλυση» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των απαιτήσεων της σύγχρονης γεωργίας και των περιβαλλοντικών προβλημάτων, καθώς την ανάδειξη του ρόλου των GIS στην επίλυση αυτών, διοργανώνει το 3ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον με ανανεωμένη θεματολογία, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGis).

Το 3ο Συνέδριο θα καλύψει θέματα που σχετίζονται με όλες τις παραπάνω τεχνολογίες σε συνδυασμό με τη χωρική ανάλυση και τη δημιουργία ψηφιακών χωροχρονικών παρατηρητηρίων σε διάφορα είδη καλλιεργειών (αμπέλι, ελιά,  μεγάλες καλλιέργειες, αρωματικά και φαρμακευτικά, κ.α) προσπαθώντας να εξάγει χρήσιμα επιστημονικά αλλά και πρακτικά συμπεράσματα για μία ολιστική ψηφιακή διαχείριση αγροκτημάτων και την αντιμετώπιση θεμάτων διαχείρισης φυσικών πόρων και φυσικών φαινομένων. Ακολουθεί και προσπαθεί να  συμβάλλει στην γενικότερη φιλοσοφία εξωστρέφειας και προσπάθειας του ΓΠΑ να στηρίξει τον γεωργικό τομέα μέσω νέων εκπαιδευτικών και ερευνητικών αντικειμένων σχετικών με τις σύγχρονες ψηφιακές χωρικές τεχνολογίες, οι οποίες ενισχύονται και με το ιδρυθέν νέο ‘’Τμήμα Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον’’ που θα δεχθεί φοιτητές από τον Σεπτέμβριο 2020.

Οι στόχοι του συνεδρίου θα επιτευχθούν μέσω ειδικών συνεδριών με επιστημονικές ανακοινώσεις, εκπαιδευτικών εργαστηρίων (workshops) και μιας ειδικής ημερίδας με παρουσίαση πραγματικών περιπτώσεων (Case Studies) γεωργικών εκμεταλλεύσεων  στις οποίες συνδυάζονται όλα τα μέρη – τμήματα μιας σύγχρονης και ολοκληρωμένης ψηφιακής, χωρικά καθορισμένης γεωργίας.