Θεματολογία

Η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει ερευνητικές προσπάθειες χρησιμοποίησης τεχνολογιών Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS), Γεωβάσεων, Επίγειων και Εναέριων Συστημάτων Συλλογής Χωρικών Δεδομένων, Ψηφιακής Απεικόνισης, Τηλεπισκόπησης και μεθόδων Χωρικής Ανάλυσης σε όλους τους τομείς της Γεωργικής Παραγωγής και του Περιβάλλοντος.

 

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες εφαρμογών GIS και χωρικής ανάλυσης:

 

Εδαφικοί και Υδατικοί Πόροι – Αξιολόγηση Γαιών

 • Ταξινόμηση Εδαφικής Καταλληλότητας - Προστασία Εδαφικών Πόρων

 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων

 • Αξιολόγηση γαιών - Σχεδιασμός Χρήσεων Γης

 

Web-GIS, Cloud Services, Τηλεπισκόπηση – Ανάπτυξη Εφαρμογών

 • Διαδικτυακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (Web-GIS)
 • Τηλεπισκόπηση-Δορυφορικά Δεδομένα
 • Μεταφορά Δεδομένων με Ασύρματα Δίκτυα (IoT)
 • Xρήση Cloud Services για τη Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Χωρικών Δεδομένων

 

Προστασία Ζωικής - Φυτικής Παραγωγής (Εχθροί - Ασθένειες – Παθήσεις)

 

Χωρική Ψηφιακή Διαχείριση Αγροκτήματος

 • Γεωργία Ακριβείας

 • Συλλογή Δεδομένων με Χωρικές Ψηφιακές Τεχνολογίες

 • Ψηφιακή Διαχείριση – Παρακολούθηση Γεωργικής Παραγωγής και Αγρο-οικοσυστημάτων

 • Μηχανήματα Μεταβλητών Δόσεων Εισροών

 • Ιχνηλασιμότητα Γεωργικών Προϊόντων

 

Χωρική Ανάλυση – Spatial DSS

 • Χωρική Ανάλυση Δεδομένων

 • Χωρική Παρεμβολή

 • Χωρικά Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στη Γεωργική Παραγωγή

 • Οριοθέτηση και Διαχείριση Καλλιεργητικών Ζωνών

 

Αστικό - Περιαστικό Πράσινο

 

Φυσικοί Κίνδυνοι – Φυσικές Καταστροφές

 • Κλίμα και Κλιματική Αλλαγή

 • Φυσικοί Κίνδυνοι στη Ζωική και Φυτική Παραγωγή